ریال3,500,000 IR ماهانه

سرور ترید اروپا - متوسط
سرور ترید

3 گیگ رم

2 سی پی سو

100 گیگ هادر

1500 گیگ پهنا

ریال8,500,000 IR ماهانه

سرور ترید اروپا - حرفه ای
سرور ترید

6 گیگ رم

3 سی پی سو

200 گیگ هادر

3500 گیگ پهنا

ریال2,000,000 IR ماهانه

سرور ترید اروپا -ضعیف
سرور ترید- ضعیف

2 گیگ رم

1 سی پی سو

50 گیگ هادر

500 گیگ پهنا